top of page
balancerende rotsen

GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming of de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Bij Troostwoord bouw ik een up-to-date databeheer uit, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

Aan de klanten zal ik een schriftelijk akkoord of informed consent vragen als het over wilsbeschikkingen gaat, een akkoord om de algemene en eventueel gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens zo nodig uit te wisselen met andere instanties.

Deze wetgeving houdt evenzeer in dat alle gegevens nog alleen aan de persoon zelf kunnen en mogen verstrekt worden. Ik heb dus enkel contact met uzelf.

Elke klant heeft het recht te weten welke gegevens worden geregistreerd en bewaard en wat de bewaartermijn is. Uw gegevens worden enkel verzameld voor een welbepaald, duidelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigd doel.

Op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie) bevindt zich uitgebreide informatie voor elk datasubject.

RICHTLIJNEN PRIVACY

1. Welke PG (persoonsgegevens) verwerkt Troostwoord?

Troostwoord komt in contact met PG doordat u gebruik maakt van de diensten en of doordat u ons PG bezorgt.
Het betreft volgende gegevens betreffende de eigen persoon en de door u vermeldde vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger:

voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email en IP-adres, taal en browser;

de naam van uw (huis)arts, zorgverlener of verwijzende instantie;

Een korte samenvatting van uw vraagstellen aan Troostwoord, om u zo gericht mogelijk een eerste contact te kunnen aanbieden.

2. Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij PG?

Ik wil contact met u kunnen opnemen via mail of telefoon of live indien u mij daarom verzoekt en aldus een begeleiding bij Troostwoord wenst op te starten of althans een eerste afspraak daartoe aan te vragen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook op grond van volgende rechtsgronden:

de verwerking in het kader van de naleving van onze verbintenissen en de uitoefening van onze  rechten ( begeleiding, administratie)

de verwerkingen op grond van uw toestemming (m.n. de verwerking van uw gezondheidsgegevens)

de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).

3. Hoe lang bewaar ik uw PG?

Troostwoord bewaart uw PG niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we deze PG verzamelen. Indien het niet tot een afspraak komt, bewaar ik uw PG verder niet. Indien er wel een dergelijke afspraak tot stand komt bewaar ik uw PG en eventuele andere gegevens binnen het kader van een dossier.

4. Met wie delen we PG?

Uw PG worden niet aan derden verstrekt behalve indien dit gebeurt in het kader van een zoals bvb een externe verwijzing en enkel met uw akkoord, of wanneer Troostwoord aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Ik ben verplicht de vertrouwelijkheid van uw PG te respecteren en zich aan de voorgestelde doeleinden te houden.

5. Correcte info

Troostwoord gaat er van uit dat de gegevens die u ons ter beschikking stelt naar waarheid zijn en dat de wilsverklaringen correct werden opgesteld naar waarheid. De aanvrager geeft toelating aan Troostwoord om bovenstaande gegevens te bewaren in een beveiligd computerbestand.  

6. Welke zijn rechten en plichten van de datasubjecten?

Als u Troostwoord PG heeft bezorgd zal ik uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren via mail of via telefoon, voor de uitvoering van uw (hulp)vraag en binnen het omschreven doel.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25.05.18 geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.

Troostwoord kan wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen en publiceert steeds een actuele versie op de website of op een andere wijze verstrekte.

bottom of page